Om oss

PP Pension grundades 1882 som Svenska Publicisternas understödsförening av Publicistklubben med syfte att förvalta medlemmarnas pensionskapital. Vi är en förening som enbart finns till för dig som arbetar i medie- och informationsbranschen. Därför delar vi varken ut vinster till aktieägare eller provisioner eller bonusar. Istället går vinsten tillbaka till våra sparare i form av låga avgifter, rabatterade fonder och personlig rådgivning.

Hos oss sparar du i fonder som vi i snitt rabatterar med cirka 35 procent. Dessutom får du som sparar hos oss stå i vår bostadskö. Vi ägs av de som sparar hos oss. Det är viktigt eftersom det har betydelse för hur vi agerar. Konkret för det med sig att allt överskott går tillbaks till dig, till exempel i form av rabatterade fondavgifter och att vi inte har vare sig provisioner eller bonusar. Som en bonus kan vi erbjuda våra medlemmar en plats i vår bostadskö med möjlighet till en lägenhet i någon av våra fastigheter i Stockholm och Solna. Huvudmän för PP Pension är Medieföretagen, Svenska Journalistförbundet och Unionen.

Vi erbjuder olika pensions- och försäkringslösningar till enmansföretagare och frilansare till större företag och deras anställda.

Företagsuppgifter

Vårt fullständiga namn är PP Pension Tjänstepensionsförening, organisationsnummer 802005-5573. Styrelsens säte är Stockholm.

PP Pension Fondförsäkring AB har per 1 januari 2021 genom en så kallad beståndsöverlåtelse slagits samman med moderbolaget PP Pension Tjänstepensionsförening. PP Pension hette tidigare Pressens Pensionskassa.

PP Pensions styrelse

PP Pension Tjänstepensionsförenings styrelse

Medieföretagen

Björn Svensson, ordförande

Lennart Foss
Senior advisor, NTM-koncernen

Carl Gyllfors
Senior Advisor

Elinore Gustafsson
Aktuarie, Aktuariegruppen

Journalistförbundet

Tomas Backlund, vice ordförande
Vice ordförande, Journalistförbundet

Eva-Maria Kollberg
Kanslichef, Journalistförbundet

Unionen

Malin Wulkan
Chefsjurist, Unionen

Martin Wästfelt
Sektionschef, Unionen

Ledning

Kjell Norling, VD

Helene Nilsson, vice VD

Tao Xu, aktuarie

Cecilia Thomasson-Blomquist, kapitalförvaltningschef

MiaPia Johansson, chef marknad

Gunilla Lenander, chef rådgivning

Marita Lingmerth, chef försäkring & administration

Stadgar

PP Pension är en tjänstepensionsförening som ytterst styrs av lagen om tjänstepensionsföretag, Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd, föreningens stadgar och av styrelsen fastställda styrdokument.

Våra kontrollfunktioner

Aktuariefunktionen Northern Actuarial
Compliance FCG
Riskkontroll FCG
Internrevision PWC

Information om FATCA

Sverige och USA har ingått avtal om informationsbyte, med den amerikanska lagen FATCA som bakgrund. Syftet är att förhindra skatteflykt från USA. Lagen innebär bland annat att vi som försäkringsföretag behöver identifiera och rapportera konton som innehas av så kallade US persons.

Reglerna omfattar personer som är skattskyldiga/deklarationsskyldiga i USA, så kallade US persons. Till US persons räknas bland andra:
• Personer som är bosatta i USA
• Amerikanska medborgare (även personer med dubbelt medborgarskap)
• Innehavare av amerikanskt uppehålls- och arbetstillstånd (så kallat Green card)
• Företag som är registrerade i USA

Nyteckningsstopp för personer bosatta i USA
PP Pension har tills vidare beslutat att inte nyteckna försäkringar för personer som är skattskyldiga i USA enligt ovan. Detta gäller såväl traditionell livförsäkring som fondförsäkring. Detta innebär att om du är en så kallad US person kommer vi inte att kunna teckna försäkring för dig.

Hantering av redan tecknad försäkring
Om du redan har en försäkring tecknad hos oss och senare blir en så kallas US person kommer du att få information från oss med de åtgärder vi kommer att behöva göra gällande dina försäkringar.

Användarvillkor

Följande användarvillkor gäller för webbplatser som tillhör PP Pension Tjänstepensionsförening (nedan kallat ”PP Pension”)

När du går in på webbplatsen och använder den information och det material som finns direkt på eller via webbplatsen förbinder du dig också att följa användarvillkoren. Om du inte vill förbinda dig till det, får du inte använda eller ladda ner material från webbplatsen. Observera att vissa sidor och dokument på webbplatsen kan vara belagda med ytterligare, eller alternativa, villkor och regler.

För produkter och tjänster som tillhandhålls genom webbplatsen finns separata villkor och regler. Dessa villkor och regler har företräde framför webbplatsens användarvillkor.

PP Pension har rätt att när som helst uppdatera webbplatsen och användarvillkoren och även begränsa användandet av, eller helt avbryta, webbplatsen.

The material on this site is directed only at persons in Sweden and is not to be regarded as an offer to buy or sell, or the solicitation of any offer to buy or sell securities in any jurisdiction other than in Sweden.

Upphovsrätt
Allt innehåll och material på webbplatsen såsom text, grafik, videofilmer, bilder, mjukvara med mera skyddas av immaterialrättslig lagstiftning och av upphovsrättslagen, eller motsvarande internationell lagstiftning. Det innebär bland annat att allt återgivande av material kräver upphovsmannens skriftliga tillstånd.

Materialet på webbplatsen får bara användas för privat bruk. All annan användning av materialet på webbplatsen kräver PP Pensions skriftliga tillstånd.

Varumärken
Varumärken och andra kännetecken som tillhör PP Pension får inte användas utan PP Pensions skriftliga tillåtelse. Detta gäller även användning av varumärken eller kännetecken tillhörande PP Pension i reklam och annonsering. Det är inte heller tillåtet att använda PP Pensions varumärken, kännetecken eller firma så att en falsk träff erhålls i en sökmotor, till exempel i så kallade metataggar eller annan dold text.

Ansvarsbegränsning
Allt som finns på PP Pensions webbplatser är att se som allmän information och inte som rådgivning. När det gäller personliga förhållanden bör en rådgivare anlitas. Det är viktigt att vara uppmärksam på att informationen kan innehålla felaktigheter eller tekniska brister och att det även kan finnas risk för att materialet inte alltid är helt uttömmande eller uppdaterat. Användandet av materialet på webbplatsen sker på egen risk. PP Pension ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakats av eller relaterar till materialet på webbplatsen eller användandet eller bristande förmåga att använda webbplatsen.

PP Pension ansvarar inte för att webbplatsen eller information, mjukvara eller annat material som kan laddas ner från webbplatsen är felfria eller fria från virus eller andra skadeverkande komponenter. Användare av webbplatsen rekommenderas därför att använda lämpliga anti-virusprogram och andra säkerhetsprogram.

Länkar till och från webbplatsen
Vissa länkar på webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av individer eller organisationer över vilka PP Pension inte har någon kontroll. PP Pension ansvarar inte i något fall för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. En länk från webbplatsen till en annan webbplats (eller en länk från en annan webbplats till webbplatsen) innebär således ingen hänvisning till garanti, reklam eller erbjudande för den webbplatsen och inte heller något godkännande av den.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till webbplatsen. Det är dock inte tillåtet att göra integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material från webbplatsen, utan PP Pensions skriftliga tillstånd.

Kunder utanför Sverige
Webbplatsen vänder sig endast till personer som inte är förbjudna, enligt gällande lagstiftning i de länder de är medborgare eller bosatta i, att ha tillgång till webbplatser som PP Pensions. Om du inte är tillåten att ta del av materialet på webbplatsen eller om du tvivlar på att det är tillåtet att ta del av materialet på denna webbplats, ber vi dig vänligen lämna webbplatsen.

Produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer i alla jurisdiktioner. PP Pension förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person, om PP Pension tror att det kan strida mot lagstiftning eller andra regler i en persons hemland eller i något annat land.

Nyteckningsstopp för personer bosatta i USA
PP Pension har tills vidare beslutat att inte nyteckna försäkringar för personer som är bosatta i USA.

Anledningen är att USA har antagit ett antal regelverk som har global verkan, bland annat The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, The Volker Rules och FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Det är idag oklart vilken inverkan regelverken har på svenska försäkringsbolags och försäkringsföreningars verksamhet.

Immaterialrättsliga klagomål och invändningar
PP Pension respekterar immateriella rättigheter och ber besökare av webbplatsen att göra det samma. PP Pension får begränsa tillträdet till webbplatsen för besökare om det kan konstateras att immateriella rättigheter har överträtts. Om du misstänker att ditt material har kopierats och att detta finns på webbplatsen på ett sätt som medför en överträdelse mot immateriella rättigheter, vänligen kontakta oss på PP Pension.

PP Pension
Box 7760
103 96 Stockholm

kundcenter@pppension.se

Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter omfattas främst av bestämmelserna i EU-förordningen 2016/79 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR) samt dataskyddslagen som innehåller kompletterande bestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till PP Pension, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av PP Pension eftersom detta är nödvändigt för att PP Pension ska kunna fullgöra försäkringsavtalen och fullgöra de rättsliga förpliktelser som följer av dem.

Med personuppgift avses enligt GDPR varje uppgift som innebär att en fysisk person direkt eller indirekt kan identifieras som exempelvis namn, personnummer och bilder. Även andra uppgifter kan vara personuppgifter om de går att härleda till en fysisk person som e-postadresser och IP-adresser.

Behandling av personuppgifter uppkommer exempelvis när någon ansöker om försäkring eller lämnar intresseanmälan om att ingå avtal med PP Pension. Om ett försäkringsavtal ingås behandlar PP Pension personuppgifterna med stöd av det ingångna avtalet.

Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Samt i förekommande fall marknadsföring och nyhetsbrev. Uppgifterna kan vidare komma att användas för riskbedömning.

Personuppgifter kan för ovan angivna ändamål komma att överlämnas till företag som PP Pension samarbetar med inom EU- och EES-området. Uppgifter kan också komma att överlämnas till myndigheter, t ex. Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan samt till dödsbon (s.k. bouppteckningsintyg) samt till valcentraler inom det kollektivavtalade pensionsområdet.

Vid transaktioner har PP Pension dessutom skyldighet enligt lag att kontrollera personuppgifter mot lagstadgade sanktionslistor och liknande i bekämpningen av bland annat penningtvätt och finansieringen av terrorism.

Personuppgifter kan även komma att användas för att rikta direktreklam eller erbjudanden av olika slag. Den person vars personuppgifter behandlas har en rättighet att motsätta sig att reklamerbjudanden skickas med hjälp av behandlade personuppgifter.

Uppgifterna inhämtas normalt från arbetsgivaren och den försäkrade men kan komma att inhämtas från annan. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan PP Pension komma att komplettera personuppgifterna genom registerinhämtning, t ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret SPAR.

PP Pension kommer vid behandling av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda de registrerades personliga integritet. Den kundinformation PP Pension får behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna kommer endast att användas för de ändamål de inhämtas och med avgränsat intresse för de uppgifter som behövs för att fullgöra avtalen. En intresseavvägning görs alltid av behovet av uppgiften i förhållande till ändamålet.

Personuppgiftsansvarig är: PP Pension Tjänstepensionsförening, organisationsnummer 802005–5573.

Besöksadress: Kammakargatan 22, Stockholm.
Postadress Box 7760, 103 96 Stockholm.

Personuppgiftsansvarig kan också nås på telefon 020-29 90 50 eller via epost kundcenter@pppension.se

PP Pension har ett dataskyddsombud som kan nås via epost dataskyddsombud@pppension.se

Ändamålet med att behandla personuppgifterna är att möjliggöra fullföljandet av försäkringsavtal, marknadsanalyser, statistik, utvärdering tjänster och produkter samt i förekommande fall marknadsföring och nyhetsbrev. Uppgifterna kan vidare komma att användas för riskbedömning.

De personuppgifter som främst kommer att behandlas är namn, adress, personnummer, anställningsförhållande och hälsouppgifter.

Lämnade personuppgifter kommer, förutom av PP Pension att behandlas av PP Pensions underleverantörer med vilka PP Pension har personuppgiftsbiträdesavtal, till exempel riskprövning av försäkringar, IT-drift och brevutskick.

PP Pension och dess underleverantörer kommer att lagra lämnade personuppgifter längst så länge som försäkringstagaren eller den försäkrade kan ställa några rättsliga anspråk på PP Pension.

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter. Dessutom har den registrerade rätt att begära begränsning av behandling samt invända mot behandling som rör den registrerade. Sådana inskränkningar gäller dock inte uppgifter som PP Pension behöver för att fullgöra försäkringsavtalet.

Den registrerade har rätt att inge klagomål över PP Pensions hantering av den registrerades personuppgifter. Sådant klagomål skickas till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter för Datainspektionen:
Telefon. 08-657 6100
Epost: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Cookies

Som en konsekvens av lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) förklarar vi nedan hur PP Pension använder cookies. ppension.se inklusive undersidor använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies kan tekniskt delas in i två typer.

Den ena typen sparar en fil permanent på din dator. Cookies av denna typ används för att åstadkomma ett ”engångsbeteende”, till exempel om vi vill informera dig som användare om något, men att du ska slippa få denna information igen nästa gång du kommer in på vår webbplats.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne på vår webbplats, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som exempelvis vilket språk du valt. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

För alla cookies som används på pppension.se, oavsett typ, så gäller det att de används för att förenkla din upplevelse som användare och inte för att lagra information i syfte att registrera ditt beteende, eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet eller säkerhet.

För mer information om cookie-användning, se lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389), som trädde i kraft den 25 juli 2003. Mer information om cookies hittar du även på PTS hemsida under rubriken ”Frågor och svar om kakor för användare” och på sidan minacookies.se. Där får du mer information avseende bestämmelserna som trädde i kraft 1 juli, 2011.

Om du vill du undvika cookies
För att undvika cookies stänger du av dem i inställningarna till din webbläsare. Gå till respektive leverantörs hemsida för instruktioner om hur man stänger av cookies. Instruktioner för att rensa cookies i din webbläsare finns på flera ställen, bland annat på Googles hjälpsidor.

Om du stänger av dina cookies kan vi inte garantera att våra tjänster fungerar och det är inte möjligt att logga in på pppension.se utan att använda cookies.

Har du frågor?
Undrar du något mer om hur vi hanterar cookies, kontakta oss på kundcenter@pppension.se

Autogirovillkor

Medgivande till betalning via Autogiro
Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Beskrivning
Allmänt
Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag
Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning
Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot
Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)
Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro
Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Upp