Behandling av kontaktuppgifter

Information om behandling av i kontaktuppgifter vid samtycke.

Samtycket och behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (GDPR)

Personuppgiftsansvarig är PP Pension Tjänstepensionsförening, 802005–5573, (”PP Pension”).

Den verksamhet som PP Pension bedriver förutsätter att PP Pension mottar, registrerar och vidarebefordrar de personuppgifter som är nödvändiga för att en tjänst eller en försäkringsprodukt kan avtalas och förmedlas till kunden eller kundens anställda. Det innebär också att personuppgifter kan användas för statistiska ändamål och i förekommande fall marknadsföring och nyhetsbrev.

PP Pension behandlar enbart sådana personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra sina ovan angivna ändamål och till vilka den registrerade också lämnat sitt skriftliga samtycke enligt denna handling, enligt art 6–10 GDPR.

PP Pension gallrar också personuppgifter regelbundet med utgångspunkt i skälet för registreringen och de åtaganden som följer på att personuppgifterna behandlas. Så snart personuppgifterna inte längre är nödvändiga för uppfyllande av avtal eller för rättslig skyldighet kommer de att raderas.