Personuppgifts­­­­policy

Behandling av personuppgifter omfattas främst av bestämmelserna i EU-förordningen 2016/79 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (GDPR) samt dataskyddslagen som innehåller kompletterande bestämmelser.

Personuppgifter som lämnas till PP Pension, som är personuppgiftsansvarig, kommer att behandlas av PP Pension eftersom detta är nödvändigt för att PP Pension ska kunna fullgöra försäkringsavtalen och fullgöra de rättsliga förpliktelser som följer av dem.

Med personuppgift avses enligt GDPR varje uppgift som innebär att en fysisk person direkt eller indirekt kan identifieras som exempelvis namn, personnummer och bilder. Även andra uppgifter kan vara personuppgifter om de går att härleda till en fysisk person som e-postadresser och IP-adresser.

Behandling av personuppgifter uppkommer exempelvis när någon ansöker om försäkring eller lämnar intresseanmälan om att ingå avtal med PP Pension. Om ett försäkringsavtal ingås behandlar PP Pension personuppgifterna med stöd av det ingångna avtalet.

Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter. Samt i förekommande fall marknadsföring och nyhetsbrev. Uppgifterna kan vidare komma att användas för riskbedömning.

Personuppgifter kan för ovan angivna ändamål komma att överlämnas till företag som PP Pension samarbetar med inom EU- och EES-området. Uppgifter kan också komma att överlämnas till myndigheter, t ex. Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassan samt till dödsbon (s.k. bouppteckningsintyg) samt till valcentraler inom det kollektivavtalade pensionsområdet.

Vid transaktioner har PP Pension dessutom skyldighet enligt lag att kontrollera personuppgifter mot lagstadgade sanktionslistor och liknande i bekämpningen av bland annat penningtvätt och finansieringen av terrorism.

Personuppgifter kan även komma att användas för att rikta direktreklam eller erbjudanden av olika slag. Den person vars personuppgifter behandlas har en rättighet att motsätta sig att reklamerbjudanden skickas med hjälp av behandlade personuppgifter.

Uppgifterna inhämtas normalt från arbetsgivaren och den försäkrade men kan komma att inhämtas från annan. I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan PP Pension komma att komplettera personuppgifterna genom registerinhämtning, t ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret SPAR.

PP Pension kommer vid behandling av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda de registrerades personliga integritet. Den kundinformation PP Pension får behandlas konfidentiellt. Personuppgifterna kommer endast att användas för de ändamål de inhämtas och med avgränsat intresse för de uppgifter som behövs för att fullgöra avtalen. En intresseavvägning görs alltid av behovet av uppgiften i förhållande till ändamålet.

Personuppgiftsansvarig är:
PP Pension Tjänstepensionsförening
organisationsnummer 802005–5573
Besöksadress: Kammakargatan 22, Stockholm
Postadress: Box 7760, 103 96 Stockholm

Personuppgiftsansvarig kan också nås på telefon 020-29 90 50 eller via e-post kundcenter@pppension.se

PP Pension har ett dataskyddsombud som kan nås via e-post dataskyddsombud@pppension.se

Ändamålet med att behandla personuppgifterna är att möjliggöra fullföljandet av försäkringsavtal, marknadsanalyser, statistik, utvärdering tjänster och produkter samt i förekommande fall marknadsföring och nyhetsbrev. Uppgifterna kan vidare komma att användas för riskbedömning.

De personuppgifter som främst kommer att behandlas är namn, adress, personnummer, anställningsförhållande och hälsouppgifter.

Lämnade personuppgifter kommer, förutom av PP Pension att behandlas av PP Pensions underleverantörer med vilka PP Pension har personuppgiftsbiträdesavtal, till exempel riskprövning av försäkringar, IT-drift och brevutskick.

PP Pension och dess underleverantörer kommer att lagra lämnade personuppgifter längst så länge som försäkringstagaren eller den försäkrade kan ställa några rättsliga anspråk på PP Pension.

Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter. Dessutom har den registrerade rätt att begära begränsning av behandling samt invända mot behandling som rör den registrerade. Sådana inskränkningar gäller dock inte uppgifter som PP Pension behöver för att fullgöra försäkringsavtalet.

Den registrerade har rätt att inge klagomål över PP Pensions hantering av den registrerades personuppgifter. Sådant klagomål skickas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (fd Datainspektionen):
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
www.imy.se