Användar­villkor

Följande användarvillkor gäller för webbplatser som tillhör PP Pension Tjänstepensionsförening (nedan kallat ”PP Pension”)

När du går in på webbplatsen och använder den information och det material som finns direkt på eller via webbplatsen förbinder du dig också att följa användarvillkoren. Om du inte vill förbinda dig till det, får du inte använda eller ladda ner material från webbplatsen. Observera att vissa sidor och dokument på webbplatsen kan vara belagda med ytterligare, eller alternativa, villkor och regler.

För produkter och tjänster som tillhandhålls genom webbplatsen finns separata villkor och regler. Dessa villkor och regler har företräde framför webbplatsens användarvillkor.

PP Pension har rätt att när som helst uppdatera webbplatsen och användarvillkoren och även begränsa användandet av, eller helt avbryta, webbplatsen.

The material on this site is directed only at persons in Sweden and is not to be regarded as an offer to buy or sell, or the solicitation of any offer to buy or sell securities in any jurisdiction other than in Sweden.

Upphovsrätt

Allt innehåll och material på webbplatsen såsom text, grafik, videofilmer, bilder, mjukvara med mera skyddas av immaterialrättslig lagstiftning och av upphovsrättslagen, eller motsvarande internationell lagstiftning. Det innebär bland annat att allt återgivande av material kräver upphovsmannens skriftliga tillstånd.

Materialet på webbplatsen får bara användas för privat bruk. All annan användning av materialet på webbplatsen kräver PP Pensions skriftliga tillstånd.

Varumärken

Varumärken och andra kännetecken som tillhör PP Pension får inte användas utan PP Pensions skriftliga tillåtelse. Detta gäller även användning av varumärken eller kännetecken tillhörande PP Pension i reklam och annonsering. Det är inte heller tillåtet att använda PP Pensions varumärken, kännetecken eller firma så att en falsk träff erhålls i en sökmotor, till exempel i så kallade metataggar eller annan dold text.

Ansvarsbegränsning

Allt som finns på PP Pensions webbplatser är att se som allmän information och inte som rådgivning. När det gäller personliga förhållanden bör en rådgivare anlitas. Det är viktigt att vara uppmärksam på att informationen kan innehålla felaktigheter eller tekniska brister och att det även kan finnas risk för att materialet inte alltid är helt uttömmande eller uppdaterat. Användandet av materialet på webbplatsen sker på egen risk. PP Pension ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakats av eller relaterar till materialet på webbplatsen eller användandet eller bristande förmåga att använda webbplatsen.

PP Pension ansvarar inte för att webbplatsen eller information, mjukvara eller annat material som kan laddas ner från webbplatsen är felfria eller fria från virus eller andra skadeverkande komponenter. Användare av webbplatsen rekommenderas därför att använda lämpliga anti-virusprogram och andra säkerhetsprogram.

Länkar till och från webbplatsen

Vissa länkar på webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av individer eller organisationer över vilka PP Pension inte har någon kontroll. PP Pension ansvarar inte i något fall för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. En länk från webbplatsen till en annan webbplats (eller en länk från en annan webbplats till webbplatsen) innebär således ingen hänvisning till garanti, reklam eller erbjudande för den webbplatsen och inte heller något godkännande av den.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till webbplatsen. Det är dock inte tillåtet att göra integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material från webbplatsen, utan PP Pensions skriftliga tillstånd.

Kunder utanför Sverige

Webbplatsen vänder sig endast till personer som inte är förbjudna, enligt gällande lagstiftning i de länder de är medborgare eller bosatta i, att ha tillgång till webbplatser som PP Pensions. Om du inte är tillåten att ta del av materialet på webbplatsen eller om du tvivlar på att det är tillåtet att ta del av materialet på denna webbplats, ber vi dig vänligen lämna webbplatsen.

Produkter och tjänster som tillhandahålls på webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer i alla jurisdiktioner. PP Pension förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person, om PP Pension tror att det kan strida mot lagstiftning eller andra regler i en persons hemland eller i något annat land.

Nyteckningsstopp för personer bosatta i USA

PP Pension har tills vidare beslutat att inte nyteckna försäkringar för personer som är bosatta i USA.

Anledningen är att USA har antagit ett antal regelverk som har global verkan, bland annat The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, The Volker Rules och FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Det är idag oklart vilken inverkan regelverken har på svenska försäkringsbolags och försäkringsföreningars verksamhet.

Immaterialrättsliga klagomål och invändningar

PP Pension respekterar immateriella rättigheter och ber besökare av webbplatsen att göra det samma. PP Pension får begränsa tillträdet till webbplatsen för besökare om det kan konstateras att immateriella rättigheter har överträtts. Om du misstänker att ditt material har kopierats och att detta finns på webbplatsen på ett sätt som medför en överträdelse mot immateriella rättigheter, vänligen kontakta oss på PP Pension.

PP Pension
Box 7760
103 96 Stockholm
kundcenter@pppension.se

Tillämplig lag

Tolkning och tillämpning av dessa användarvillkor ska ske enligt svensk lag.