Öhman

Öhman Investment Grade

Om fonden

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i företagsobligationer, huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Mer information om hållbarhetsarbetet finns i fondens informationsbroschyr. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 2 till 4 år.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Information om fondens brancher saknas.

Regioner

Information om fondens regioner saknas.

Innehav

5Y Stadshyp Jun4 15,54 %
5Y Govt Jun4 14,77 %
2Y Govt Jun4 9,07 %
Stockholm Exergi Holding AB 2,49 %
Stadshypotek Ab (Publ) 2,43 %

Visar fondens 5 största innehav.