Handelsbanken

Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)

Om fonden

Fonden placerar i aktier i huvudsak utgivna av företag i USA men också i Kanada och Mexiko. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda och analyserade investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt. Om ett huvudtema läggs till eller tas bort uppdateras denna informationsbroschyr och faktabladet så att gällande teman alltid framgår.
Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag
- i överlåtbara värdepapper utgivna av företag i USA, Kanada och Mexiko,
- i fondandelar som placerar i ovan angivna överlåtbara värdepapper (totalt maximalt 10 % av fondförmögenheten),
- i penningmarknadsinstrument,
- i derivatinstrument, och
- på konto i kreditinstitut.

Faktablad Prospectus Hållbarhetsrapport/årsberättelse

Hållbarhet

Exponering

Branscher

Teknik 39,79 %
Sjukvård 18,97 %
Industri 12,28 %
Finans 10,59 %
Kommunikation 8,43 %

Regioner

USA 96,17 %
Kanada 3,83 %

Innehav

Microsoft Corp 9,52 %
Alphabet Inc Class A 6,83 %
Apple Inc 6,08 %
NVIDIA Corp 4,63 %
Eli Lilly and Co 4,20 %

Visar fondens 5 största innehav.