Sjukförsäkring

Sjukförsäkring tecknas för att kompensera den försäkrade för en del av det inkomstbortfall som uppstår vid nedsatt arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall.

Försäkrings­beloppet får högst uppgå till en viss del av den inkomst som inte ersätts från annat håll. Ersättning betalas då karenstiden passerat och pågår så länge den försäkrade är arbetsoförmögen till minst 25 procent, dock längst till och med då den försäkrade uppnår avtalad slutålder för sjukförsäkringen.