Fondskolan: De vanligaste fonderna

Aktiefonder
En aktiefond måste innehålla minst 16 olika aktier. De flesta fonderna är aktivt förvaltade vilket innebär att en förvaltare köper och säljer aktier i fonden i syfte att överträffa sitt jämförelseindex, det vill säga den marknad fonden investerar i. Det finns en mängd olika typer av aktiefonder som kan investera i olika länder, regioner eller branscher. Vissa aktiefonder investerar bara i småbolag medan andra endast väljer aktier i stora bolag.
Det finns även så kallade indexfonder utan aktiv förvaltning. Dessa har som målsättning att utvecklas i nivå med sitt jämförelseindex. Indexfonder är passivt förvaltade och har därför betydligt lägre fondavgifter än aktivt förvaltade.

Räntefonder
Investerar i olika räntebärande papper som kallas obligationer. De finns i två huvudsakliga kategorier. Penningmarknadsfonder, eller korta räntefonder, som satsar på räntepapper med kort löptid, ofta några månader och obligationsfonder som handlar räntepapper med flera års löptid.

Blandfonder
Fonder som både har aktier och räntebärande papper. Här finns stora skillnader i hur stora risker fonderna tar. Ju större andel aktier, desto högre risk.

Hedgefonder
Hedgefonder är fonder som har flexiblare placeringsriktlinjer än övriga fonder och kan ofta sprida sina investeringar mellan aktier, räntebärande papper, valutor, råvaror och fastigheter. De kan också i större grad investera i derivatinstrument (optioner, terminer). Hedgefonder kan ge avkastning även när börsen går ned. Vissa hedgefonder har mycket hög risk medan andra har lägre risk än vanliga aktiefonder.

En viktig del när du ska välja fonder är avgiften och risken. En avgiftsskillnad på någon tiondels procent blir snabbt 10 000-tals kronor under ett mångårigt sparande. Att ta stora risker genom att placera mycket pengar i högriskfonder nära din pension eller när du planerar att ta ut dina pengar är inte så lämpligt. Då riskerar sparpengarna som du samlat i årtionden att rasa i värde snabbt. Ju längre tidshorisont du har på ditt sparande desto högre risker kan du ta.