Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Denna försäkring ger skydd vid både olycksfall eller sjukdom. Med en sjuk- och olycksfallsförsäkring vet du att du kan få ekonomisk stöttning. 

Förutom att försäkringen ersätter olika kostnader som uppstår i samband med en olycksfallsskada, kan den framförallt ge ersättning om olycksfallet eller sjukdomen leder till nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt möjlighet att arbeta och som blir bestående. Försäkringen gäller dygnet runt både under arbetstid och fritid.

 

 

 

 

Ersättning från Olycksförsäkring

Vid sjukdom kan försäkringen ge ersättning för följande:

  • Medicinsk invaliditet vid en varaktig bestående funktionsnedsättning. Ersättningen är beroende av invaliditetsgraden, försäkringsbeloppets storlek samt den försäkrades ålder.

Vid olycksfallsskada kan försäkringen ge ersättning för följande:

  • Läkekostnader för nödvändig och skälig läkarvård, behandling och hjälpmedel upp till högkostnadsskyddet, i längst tre år, om behandlingen ges inom den offentliga vården. Kostnad för sjukhusvård ersätts med den av landstingen fastställda dygnsavgiften.
  • Tandskadekostnader för nödvändig och skälig behandling till följd av olycksfallsskada, i längst fem år, dock ej vid tandskada till följd av tuggning, bitning eller inflammation/tandsjukdomar. Behandling ersätts endast om den omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen.
  • Resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit, i längst tre år. Merkostnader under akut behandlingstid med högst 3,5 prisbasbelopp varav högst 0,5 prisbasbelopp för skadade kläder och andra personliga tillhörigheter.
  • Inkomstbortfall från sjukpenningnivå upp till 100 procent från och med sjukskrivningsdag 29 till och med dag 90 på årslönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp.
  • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader, omfattande vård och behandling högst 10 ggr, arbetsprövning, hjälpmedel samt förändring i bostadsmiljö till ett belopp om högst 2 prisbasbelopp.
  • Krishjälp om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa till följd av bland annat olycksfallsskada, rån eller nära anhörigs dödsfall, högst 10 behandlingar.
  • Medicinsk invaliditet vid en varaktig bestående funktionsnedsättning. Ersättningen är beroende av invaliditetsgraden, försäkringsbeloppets storlek samt den försäkrades ålder.
  • Ekonomisk invaliditet vid bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent. Ersättningen är beroende av invaliditetsgraden, försäkringsbeloppets storlek samt den försäkrades ålder.
  • Dödsfall inom tre år, till följd av olycksfallsskada, uppgående till 0,5 prisbasbelopp.

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp