Olycksfallsförsäkring

Vid olycka kan det uppstå kostnader för exempelvis behandling, resor till behandling och hjälpmedel – för dessa får du ersättning med vår olycksfallsförsäkring. Skulle olyckan resultera i varaktiga men efter olyckan betalas dessutom ett engångsbelopp ut.

En omtänksam olycksfallsförsäkring
Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen (upp till ett år utanför Norden) och gäller mot kroppsskador som orsakats av plötsliga, ofrivilliga och oförutsedda yttre händelser. Liksom kroppsskada som orsakats av förfrysning, värmeslag eller solsting, smitta till följd av fästingbett, plötsligt vridvåld mot knä, hälseneruptur, näthinneavlossning, plötslig dövhet, hjärtinfarkt eller stroke.

 

 

 

 

 

Olycksfallsförsäkringen ersätter

Läkekostnader för nödvändig och skälig läkarvård, behandling och hjälpmedel upp till högkostnadsskyddet i längst tre år, om behandlingen ges inom den offentliga vården. Kostnad för sjukhusvård ersätts med landstingets dygnsavgift.

  • Tandskadekostnader för nödvändig och skälig behandling till följd av olycksfallsskada, i längst fem år, dock ej vid tandskada till följd av tuggning, bitning eller inflammation/tandsjukdomar. Behandling ersätts endast om den omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen.
  • Resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit, i längst tre år.
  • Merkostnader under akut behandlingstid med högst 3,5 prisbasbelopp, varav högst 0,5 prisbasbelopp för skadade kläder och andra personliga tillhörigheter.
  • Inkomstbortfall från sjukpenningnivå upp till 100 procent från och med sjukskrivningsdag 29 till och med dag 90 på årslönedelar upp till 7,5 prisbasbelopp.
  • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader, omfattande vård och behandling högst 10 gånger, arbetsprövning, hjälpmedel samt förändring i bostadsmiljön till ett belopp om högst 2 prisbasbelopp.
  • Krishjälp om den försäkrade drabbas av psykisk ohälsa till följd av bland annat olycksfallsskada, rån eller nära anhörigs dödsfall, högst 10 behandlingar.
  • Medicinsk invaliditet vid en varaktig bestående funktionsnedsättning. Ersättningen är beroende av invaliditetsgraden, försäkringsbeloppets storlek samt den försäkrades ålder.
  • Ekonomisk invaliditet vid bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst 50 procent. Ersättningen är beroende av invaliditetsgraden, försäkringsbeloppets storlek samt den försäkrades ålder.
  • Dödsfall inom tre år, till följd av olycksfallsskada, upp till 0,5 prisbasbelopp.

Så mycket kostar olycksfallsförsäkringen

I grundpaketet har vi valt ett maximalt försäkringsbelopp på 20 prisbasbelopp. Oavsett vilket belopp du väljer får du alltid ersättning för fasta kostnader som understiger det maximala beloppet. Du kan själv öka eller minska det maximala försäkringsbeloppet som du önskar. Aktuella priser hittar i ansökan.

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp