Fristående förtidskapital
med option

Förtidskapital omfattar en utbetalning av ett engångsbelopp om du innan fyllda 60 år har varit minst 50 procent arbetsoförmögen och i 30 av de senaste 36 månaderna. Ersättningens storlek beror på din ålder vid tidpunkten då rätten till förtidskapital inträder. Beloppet startar att trappas av då du fyller 40 år och avtrappningen slutar vid 60 års ålder.

Optionsrätten innebär att försäkrad som saknar maka/make/registrerad partner, sambo eller barn vid teckningstillfället, och senare får förändrad familjesituation, har rätt att inom ett år teckna livförsäkring med barnskydd utan att lämna ny hälsodeklaration.

Vem kan teckna försäkringen?

Den kan tecknas av person som fyllt 16 men inte 57 år, är bosatt och folkbokförd i Norden och berättigad till ersättning från Försäkringskassan i Sverige eller dess motsvarighet i Norden.

Upp