Barnförsäkring

Om dina barn blir sjuka eller drabbas av ett olycksfall ger en barnförsäkring ekonomiskt stöd. Det är en försäkring som ger extra skydd när då samhällets skydd inte räcker.

Alla barn är försäkrade via sin förskola eller skola men den försäkringen gäller normalt endast vid olycksfall. Vår barnförsäkring innehåller dessutom ersättning om sjukdomen leder till bestående skada eller nedsatt arbetsoförmåga. Försäkringen är mer fördelaktig ju fler barn du har.

 

 

 

 

 

 

 

Vid skador orsakade av olycksfall eller sjukdom kan försäkringen ersätta:

  • Medicinsk invaliditet vid en varaktig bestående funktionsnedsättning. Hur stor ersättningen blir beror på graden av invaliditet och försäkringsbeloppets storlek.
  • Ekonomisk invaliditet vid bestående nedsättning av den framtida arbetsförmågan med minst 50 procent, utbetalas tidigast från 19 års ålder. Hur stor ersättningen blir beror på graden av invaliditet, försäkringsbeloppets storlek samt graden av aktivitetsersättning.
  • Sjukhustvistelse/vård i hemmet med 0,75 procent av prisbasbeloppet per dag. Ersättningen utbetalas vid sjukhusvistelse i längst 365 dagar, vid vård i hemmet i längst 30 dagar om barnet är under 16 år.
  • Dödsfall inom tre år, till följd av sjukdom eller olycksfallsskada ersätts med ett prisbasbelopp.
  • Kostnadsbidrag med ett prisbasbelopp per är vid helt vårdbidrag för barn upp till 19 år i längst tre år, om vårdnadshavaren har beviljats vårdbidrag.

 

Vid olycksfallsskada kan försäkringen ersätta:

  • Läkekostnader för nödvändig och skälig läkarvård, behandling och hjälpmedel upp till högkostnadsskyddet, i längst tre år, om behandlingen ges inom den offentliga värden. Kostnad för sjukhusvård ersätts med landstingets dygnsavgift.
  • Tandskadekostnader för nödvändig och skälig behandling till följd av olycksfallsskada, i längst fem är, dock ej vid tandskada till följd av tuggning, bitning, inflammation eller tandsjukdomar. Behandling ersätts endast om den omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen.
  • Resekostnader i samband med vård och behandling som läkare föreskrivit, i längst tre år.
  • Merkostnader under akut behandlingstid med högst 3,5 prisbasbelopp varav högst 0,5 prisbasbelopp för skadade kläder och andra personliga tillhörigheter.
  • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader för vård och behandling högst 10 gånger, omskolning, arbetsprövning, hjälpmedel samt förändring i bostadsmiljö till ett belopp om högst 2 prisbasbelopp.

Boka ett möte!

Vi tycker det vore trevligt att diskutera pension med dig. 

Upp